ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 302 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia catechu (L.f.) Willd.

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Acacia catechu
Acacia catechu
Acacia catechu

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 844 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 642 484 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 156 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 761 427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 31 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 164 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pennata (L.) Willd.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia pennata

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 243 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 195 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 120 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib EN

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa

Albizia acle (Blanco) Merr.

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 51 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 830 486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

വെള്ളവാക
Fabaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera

Albizia splendens Miq.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Albizia splendens

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 158 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Arachis glabrata Benth.

 
Fabaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 658 522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
Fabaceae 118 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Archidendron globosum

Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen

 
Fabaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae 25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida

Bauhinia acuminata L. LC

വെള്ളമന്ദാരം
Fabaceae 107 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia bidentata Jack

 
Fabaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 1,231 911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia scandens L.

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia scandens
Bauhinia scandens

Bauhinia semibifida Roxb.

 
Fabaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 158 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
Fabaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 2,203 1,703 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 50 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae 230 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

 
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria

Caesalpinia crista L.

 
Fabaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 221 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

 
Fabaceae 2,257 1,728 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

കുചന്ദനം
Fabaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
Fabaceae 133 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars LC

 
Fabaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides

Callerya atropurpurea (Wall.) Schot

 
Fabaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 86 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 97 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Loading...