ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 569 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 416 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 98 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
Fabaceae 638 290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
Fabaceae 18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 99 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia pennata (L.) Willd.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acacia pennata

Acacia pycnantha Benth.

 
Fabaceae 152 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
Fabaceae 86 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib EN

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 28 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 569 328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

വെള്ളവാക
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Arachis glabrata Benth.

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 523 404 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
Fabaceae 67 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida

Bauhinia acuminata L. LC

വെള്ളമന്ദാരം
Fabaceae 47 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 513 386 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia scandens L.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bauhinia scandens

Bauhinia semibifida Roxb.

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 115 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
Fabaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 1,833 1,422 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

കഴഞ്ചി
Fabaceae 161 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

ഡിവി ഡിവി
Fabaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria

Caesalpinia crista L.

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 183 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

രാജമല്ലി
Fabaceae 1,659 1,246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

കുചന്ദനം
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
Fabaceae 102 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars LC

 
Fabaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides

Callerya atropurpurea (Wall.) Schot

 
Fabaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 64 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Calopogonium caeruleum
Calopogonium caeruleum
Calopogonium caeruleum

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 39 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Fabaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

വാളമര
Fabaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata

Cassia auriculata L.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cassia auriculata

Cassia fistula L. LC

കണിക്കൊന്ന
Fabaceae 833 604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia grandis L.f. LC

 
Fabaceae 34 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Cassia javanica L. LC

 
Fabaceae 174 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Loading...