ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
406 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia farnesiana (L.) Willd.

 
1,007 686 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia mangium Willd.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മാഞ്ചിയം
264 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mearnsii De Wild.

കറുത്ത വാറ്റിൽ
1,060 635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia muricata (L.) Willd.

 
38 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata
Acacia muricata

Acacia nilotica (L.) Delile

 
3 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Adenanthera pavonina L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മഞ്ചാടി
290 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene americana L.

പൊന്ത്
153 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

നെല്ലിത്താളി
46 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Albizia acle (Blanco) Merr.

 
4 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle
Albizia acle

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

നെന്മേനിവാക
1,249 771 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

വെള്ളവാക
15 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera

Albizia splendens Miq.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Albizia splendens

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
202 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Arachis glabrata Benth.

 
11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata
Arachis glabrata

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
875 693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis pintoi Krapov. & W.C.Greg.

 
211 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi
Arachis pintoi

Archidendron globosum (Blume) I.C.Nielsen

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Archidendron globosum

Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen

 
9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa

Bauhinia acuminata L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

വെള്ളമന്ദാരം
184 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata
Bauhinia acuminata

Bauhinia bidentata Jack

 
15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata
Bauhinia bidentata

Bauhinia purpurea L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ചുവന്നമന്ദാരം
2,515 1,872 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia scandens L.

 
2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia scandens
Bauhinia scandens

Bauhinia semibifida Roxb.

 
9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida
Bauhinia semibifida

Bauhinia tomentosa L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മഞ്ഞമന്ദാരം
236 142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia vahlii Wight & Arn.

 
16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii
Bauhinia vahlii

Bauhinia variegata L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കോവിദാരം
2,843 2,216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
258 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

ഡിവി ഡിവി
20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria

Caesalpinia crista L.

 
10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista
Caesalpinia crista

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
223 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

രാജമല്ലി
3,109 2,384 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Caesalpinia sappan L.

കുചന്ദനം
18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan
Caesalpinia sappan

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
253 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Callerya atropurpurea (Wall.) Schot

 
6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea
Callerya atropurpurea

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calopogonium mucunoides Desv.

 
125 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
45 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

വാളമര
22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Canavalia gladiata
Loading...