ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dichroa febrifuga Lour.

 
Hydrangeaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichroa febrifuga
Dichroa febrifuga
Dichroa febrifuga