ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
1,252 1,053 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
76 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
203 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
2,864 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
615 405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Bombax ceiba L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ഇലവ്
486 308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

പഞ്ഞിമരം
1,228 793 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Coelostegia borneensis Becc.

 
8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Coelostegia borneensis
Coelostegia borneensis
Coelostegia borneensis
Coelostegia borneensis

Corchorus aestuans L.

 
117 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Durio singaporensis Ridl.

 
2 1 നിരീക്ഷണം
Malvaceae
Durio singaporensis
Durio singaporensis

Durio zibethinus L.

ഡുറിയാൻ
186 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus
Durio zibethinus

Guazuma ulmifolia Lam.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
323 207 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Helicteres isora L.

ഇടംപിരി വലംപിരി
36 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora
Helicteres isora

Herissantia crispa (L.) Brizicky

 
23 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa

Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern

 
548 454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella
Hibiscus acetosella

Hibiscus cannabinus L.

മെസ്റ്റ
365 262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus

Hibiscus mutabilis L.

ചേഞ്ച് റോസ്
1,159 864 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis
Hibiscus mutabilis

Hibiscus rosa-sinensis L.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി
20,190 17,482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus sabdariffa L.

 
932 698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa
Hibiscus sabdariffa

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.

 
819 677 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus
Hibiscus schizopetalus

Hibiscus surattensis L.

വൈശ്യപ്പുളി
57 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis
Hibiscus surattensis

Hibiscus syriacus L.

 
23,513 19,227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus
Hibiscus syriacus

Kleinhovia hospita L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

പപ്പടമരം
27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita
Kleinhovia hospita

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
680 476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Melochia corchorifolia L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ചെറു ഊരം
82 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia
Melochia corchorifolia

Microcos latifolia Burret

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Malvaceae
Microcos latifolia

Microcos paniculata L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കൊട്ടക്ക
11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Microcos paniculata
Microcos paniculata
Microcos paniculata
Microcos paniculata

Neesia synandra Mast.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Malvaceae
Neesia synandra

Pterygota alata (Roxb.) R.Br.

 
30 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Pterygota alata
Pterygota alata
Pterygota alata
Pterygota alata
Loading...