ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 97 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 22 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw.

 
Pteridaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia

Hemionitis arifolia (Burm. f.) T. Moore

 
Pteridaceae 47 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis arifolia
Hemionitis arifolia
Hemionitis arifolia
Hemionitis arifolia

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 97 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos