ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
108 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa

Flacourtia inermis Roxb.

 
11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

 
268 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas

Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

 
3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salicaceae
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam