ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim LC

 
Salicaceae 32 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
Salicaceae 63 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. LC

 
Salicaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica

Flacourtia inermis Roxb.

 
Salicaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

ലൂബി
Salicaceae 137 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas

Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

 
Salicaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam