ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
395 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius