ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae 557 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata