ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib EN

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa
Afzelia xylocarpa