ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
1,022 815 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana