ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae 3,962 3,689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema marantifolium Blume

 
Araceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium
Aglaonema marantifolium