ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 27 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 539 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia procera (Roxb.) Benth. LC

വെള്ളവാക
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia procera
Albizia procera
Albizia procera