ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alchornea rugosa (Lour.) Müll.Arg. LC

 
Euphorbiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa
Alchornea rugosa