ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Alocasia longiloba Miq.

 
561 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
2,747 2,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos