ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

ചോരച്ചീര
1,968 1,662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.

 
253 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea
Alternanthera ficoidea

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

 
330 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides
Alternanthera philoxeroides

Alternanthera pungens Kunth

 
140 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens
Alternanthera pungens