ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കശുമാവ്
1,044 678 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale