ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis