ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Annona cherimola Mill. LC

ചെറിമോയ
Annonaceae 653 529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

കാട്ടാത്ത
Annonaceae 216 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

 
Annonaceae 166 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

മുള്ളാത്ത
Annonaceae 902 645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal LC

 
Annonaceae 33 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea
Annona purpurea

Annona reticulata L. LC

ആത്ത
Annonaceae 196 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

സീതപ്പഴം
Annonaceae 792 624 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa