ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Annona cherimola Mill.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ചെറിമോയ
982 800 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

കാട്ടാത്ത
277 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona muricata L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മുള്ളാത്ത
1,364 979 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona squamosa L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

സീതപ്പഴം
1,049 843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa