ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

 
Basellaceae 468 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia
Anredera cordifolia