ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia tagala Cham.

 
Aristolochiaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala
Aristolochia tagala