ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. DD

 
Asparagaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis
Asparagus cochinchinensis

Asparagus officinalis L. LC

ശതാവരി
Asparagaceae 1,695 1,223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis

Asparagus racemosus Willd.

ശതാവരി
Asparagaceae 23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus
Asparagus racemosus