ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Barbarea verna (Mill.) Asch. DD

 
Brassicaceae 772 564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna