ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Basella alba L.

വള്ളിച്ചീര
Basellaceae 442 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basella alba
Basella alba
Basella alba
Basella alba