ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma