ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
277 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan