ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cajanus cajan (L.) Huth

തുവര
Fabaceae 99 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Cajanus scarabaeoides (L.) Thouars LC

 
Fabaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides
Cajanus scarabaeoides