ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson LC

 
Annonaceae 306 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata
Cananga odorata