ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carum carvi L.

കരിഞ്ചീരകം
Apiaceae 484 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carum carvi
Carum carvi
Carum carvi
Carum carvi