ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ceratophyllum demersum L. LC

കരിംപായൽ
Ceratophyllaceae 178 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum

Ceratophyllum submersum L. LC

 
Ceratophyllaceae 20 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum