ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw.

 
Pteridaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia
Cheilanthes tenuifolia