ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chenopodium ambrosioides L.

 
Amaranthaceae 62 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium ambrosioides