ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cicer arietinum L.

കടല
Fabaceae 383 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum
Cicer arietinum