ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Fabaceae 746 577 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea