ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Commelina communis L.

 
2,167 1,739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis

Commelina diffusa Burm.f.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

വാഴപ്പടത്തി
578 442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelinaceae
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa