ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Commelina benghalensis L. LC

 
Commelinaceae 613 441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis

Commelina communis L.

 
Commelinaceae 1,789 1,447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis
Commelina communis

Commelina diffusa Burm.f. LC

വാഴപ്പടത്തി
Commelinaceae 389 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa
Commelina diffusa