ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre LC

 
Dipterocarpaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotylelobium melanoxylon
Cotylelobium melanoxylon
Cotylelobium melanoxylon
Cotylelobium melanoxylon