ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 61 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

കമണ്ഡലു മരം
Bignoniaceae 1,286 801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete