ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 723 590 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Crinum latifolium L.

 
Amaryllidaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium
Crinum latifolium

Crinum zeylanicum (L.) L.

 
Amaryllidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Crinum zeylanicum