ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

കൊത്തമര
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyamopsis tetragonoloba
Cyamopsis tetragonoloba
Cyamopsis tetragonoloba
Cyamopsis tetragonoloba