ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Cyathula prostrata (L.) Blume

 
90 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata
Cyathula prostrata