ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 26 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum
Dendrolobium umbellatum