ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Desmanthus virgatus (L.) Willd. LC

 
Fabaceae 160 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus