ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Desmos chinensis Lour.

കാരപ്പൂമരം
Annonaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Desmos chinensis
Desmos chinensis