ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Desmos chinensis Lour.

കാരപ്പൂമരം
10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis