ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Desmos chinensis Lour.

കാരപ്പൂമരം
Annonaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis