ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. DD

 
Fabaceae 47 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata