ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim LC

 
Salicaceae 43 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
Salicaceae 73 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa