ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dracaena angustifolia (Medik.) Roxb.

 
Asparagaceae 107 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia
Dracaena angustifolia