ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dryobalanops oblongifolia Dyer LC

 
Dipterocarpaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia
Dryobalanops oblongifolia