ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ehretia acuminata R.Br. LC

 
Boraginaceae 30 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata
Ehretia acuminata

Ehretia philippinensis A.DC.

 
Boraginaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis
Ehretia philippinensis