ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Emilia sonchifolia (L.) DC.

മുയൽ ചെവിയൻ
Asteraceae 91 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia