ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides

Entada rheedii Spreng.

പരണ്ടവള്ളി
4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Entada rheedii
Entada rheedii
Entada rheedii
Entada rheedii