ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae 35 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides