ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

 
Araceae 673 606 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum