ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eruca sativa Mill.

 
Brassicaceae 651 436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa
Eruca sativa