ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Faidherbia albida (Delile) A.Chev. LC

 
Fabaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faidherbia albida
Faidherbia albida